banner
banner1
banner2

BFL jorap zawody hakda

Iň bäsdeş jorap öndürijisi

China Beifalai Holding Group Co., Ltd., 10-dan gowrak golçur kärhanasy bolan köpugurly we halkara iri göwrümli hususy kärhana toparydyr. Bu topar 1999-njy ýylda döredilip, Zhejiang şäheriniň Wenzhou şäherinde dünýä indi. 1990-njy ýyllardan başlap, topar kompaniýasy trikotawear egin-eşik öndürmekden başlady we bu pudakda gozgalmaýan emläk ösüşi, myhmanhana dolandyryşy, maliýe söwdasy we beýleki ugurlar bar. Russiýada, Italiýada, Ukrainada, Gonkongda we beýleki ýurtlarda we sebitlerde ofisler we şahamçalar açdyk.

Köpräk oka
Crew socks

Ekipa jorap

Gerekli materiallary saýlaň, diňe gündelik durmuşdan lezzet alyň

Functionl Socks

Funksiýa joraplar

Gerekli materiallary saýlaň, diňe gündelik durmuşdan lezzet alyň

Baby/Children Socks

Çaga / Çaga joraplary

Gerekli materiallary saýlaň, diňe gündelik durmuşdan lezzet alyň

Näme üçin bizi saýlamaly?

China Beifalai Holding Group Co., Ltd.
Quality Guarantee

Hil kepilligi

Satyn alnan önümleriň hemmesinde material we ussatlyk kemçiliklerine garşy 6 aýlyk çäkli kepillik bar.

Has giňişleýin gör
One-stop Solutions

Bir nokatly çözgütler

Önümiň çözgüdi, ilki nusga, soň töleg, önümçilik, iberiş we satuwdan soň tutuş PDCA ulgamy.

Has giňişleýin gör
Delivery in Time

Wagtynda eltip bermek

Taýýar joraplaryň köpüsi islegiňize görä wagtynda eltiler. Productshli önümler eltilmezden ozal barlanýar.

Has giňişleýin gör

Jorap zawodymyz

Zawod barlagyny BSCI / SMETA-dan eýýäm geçirdik. Şeýle hem, OEKO-TEX şahadatnamamyz bar. Zawod programmaňyz üçin ýeterlikdir.
factory tour
factory tour
factory tour
factory tour
factory tour
factory tour
factory tour
factory tour

Gepleşeliň
taslamalaryňyz hakda

“Valor Textile” -e soraglaryňyz bar bolsa teswir ýazmagyňyzy haýyş edýäris.
Allhli soraglara 1 iş gününiň dowamynda jogap berilýär.

contact

Mugt nyrh soraň