Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

China Beifalai Holding Group Co., Ltd., 10-dan gowrak golçur kärhanasy bolan köpugurly we halkara iri göwrümli hususy kärhana toparydyr. Bu topar 1999-njy ýylda döredilip, Zhejiang şäheriniň Wenzhou şäherinde dünýä indi. S1990-njy ýyllardan başlap, topar kompaniýasy trikotawear eşikleri öndürmek bilen başlady we bu pudakda gozgalmaýan emläk ösüşi, myhmanhana dolandyryşy, maliýe söwdasy we beýleki ugurlar bar. Bizde bar Russiýada, Italiýada, Ukrainada, Gonkongda we beýleki ýurtlarda we sebitlerde ofisleri we şahamçalaryny döretdi.

On ýyldan gowrak ösüş we işlemekden soň, topar kompaniýasy trikota ,, emlägi ösdürmek, myhmanhanalary dolandyrmak we maliýe söwdasyny birleşdirýän giňişleýin senagat zynjyryny döretdi. 2021-nji ýylda şahamçanyň inisiatiwasy bilen Anhui Beifalai Egin-eşik Co., doly maýa goýum we "Xuancheng Yunfrog Intelligent Technology Co., Ltd." Dürli jorap, pijama we içki eşik we beýleki öý goşlaryny öndürmek we satmak. "Her maşgala bagt we ýylylyk getir" düşünjesi.

“Beifalai” markasynyň ruhy “Maşk saglyk getirýär” düşünjesini her kimiň durmuşyna birleşdirýär. Başlyk Huang Huafeýiň ýolbaşçylygyndaky Beifale şäheriniň ýaşaýjylary ylmy ösüş düşünjesine eýerýärler we täze gymmatlyk, täze ýaşaýyş we täze giňişlik tapmaga çalyşýarlar. Halkaralaşdyrylan panoramiki pikirlenmek bilen, global ýokary çeşmeleri birleşdiriň, garaşsyz innowasiýa mümkinçiliklerini ýokarlandyryň we esasy senagat toparlaryny giňeldiň we güýçlendiriň.

Beýfalaýyň ähli halky Beýfaliniň ertiriniň has gowy bolmagy üçin yzygiderli tagalla edýär!

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Hil we dizaýn

Dizaýnlaryňyza jorap öndürip bileris we innowasiýa ideýalaryny ösdürmek üçin siziň bilen hyzmatdaş bolarys. Producthli önüm seriýalaryny öndürip bolýar.

Dürli görnüşli töleg usullary

Sargyt üçin tölegiň bir bölegini depozit hökmünde töläp bilersiňiz, müşderiniň karz reýtingine görä 1-3 aýyň içinde tölän balansyňyz.

Bir bölek eltip bermek

Müşderilerimize hyzmat etmek üçin näzikdiris. Bir bölek eltip bermek, ätiýaçlyk etmegiň zerurlygy ýok, ätiýaçlyk basyşyňyzy çözüň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin 1000+ Müşderiler gurbaganyň joraplaryna ynanýarlar

Göni zawodyň bahasy
Jorap önümleriniň bahasyny gönüden-göni zawoddan alyp bilersiňiz. Jorap öndürijisinden göni satyn alyň.

OEM / ODM jorap sargytlaryny kabul ediň

Custörite material, ululyk, reňk, nyşan we mukdar, býudjet talaplaryňyza laýyk gelýän çözgütleri teklip etmäge, öz markaňyzy döretmäge goldaw bermäge kömek edýär.

Hil kepilligi

Satyn alnan önümleriň hemmesinde material we ussatlyk kemçiliklerine garşy 6 aýlyk çäkli kepillik bar.

Bir nokatly çözgütler

Önümiň çözgüdi, ilki nusga, soň töleg, önümçilik, iberiş we satuwdan soň tutuş PDCA ulgamy.

Eltip bermezden ozal berk barlanýar

Joraplarymyzyň hemmesini eltmezden ozal 20 inspektorymyz berk gözegçilikde saklaýar.

Wagtynda eltip bermek

Taýýar joraplaryň köpüsi islegiňize görä wagtynda eltiler. Productshli önümler eltilmezden ozal barlanýar.


Mugt nyrh soraň